Semalt hünärmeni, Python ulanyp, AJAX web sahypasyny nädip döwmelidigini düşündirýär

Web gözlemek, web sahypasyndan maglumatlary çykarmak üçin programma üpjünçiligini ulanýan usul. Webiň pifon bilen döwülmegi üçin ulanyljak köp gural bar, olaryň käbiri; Asman, gyrgyç, haýyşlar we owadan çorba. Şeýle-de bolsa, bu gurallaryň köpüsi diňe JavaScript tarapyndan görkezilen dinamiki bölegi däl-de, diňe serwerden gelýän statiki HTML-leri almak bilen çäklenýär.

Şeýle-de bolsa, bu meseläni ýeňip geçip boljak käbir usullar bar:

1. Awtomatlaşdyrylan brauzerler

Kellesiz işleýän doly brauzer bolan Selenium ýa-da Splash ýaly awtomatiki brauzerlerden peýdalanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, olary gurmak gaty çylşyrymly bolup biler we şonuň üçin aşakdaky ikinji warianty jemläris.

2. AJAX jaňlaryny saklaň

Bu, AJAX jaňlaryny sahypadan saklamaga synanyşmagy we olary gaýtadan görkezmäge ýa-da köpeltmäge synanyşmagy öz içine alýar.

Bu makalada, AJAX jaňlaryny nädip tutmalydygyny we Talaplar Kitaphanasyny we Google Chrome brauzerini ulanyp nädip gaýtalamalydygyny öwreneris. “Scrapy” ýaly çarçuwalar, döwmek meselesinde size has täsirli çözgüt hödürläp bilse-de, ähli ýagdaýlar üçin hökmany däl. AJAX jaňlary, esasan, haýyşlar kitaphanasynyň aňsatlyk bilen dolandyryp bilýän JSON obýektini yzyna gaýtaryp berýän API garşy ýerine ýetirilýär.

Ilki bilen bilmeli zadyňyz, AJAX jaňyny gaýtadan gaýtalamaga synanyşmak, resminamasyz API ulanmaga meňzeýär. Şonuň üçin sahypalaryň edýän ähli jaňlaryna seretmeli. Sahypa girip, onuň bilen biraz oýnap we käbir maglumatlaryň nähili görkezilýändigini görüp bilersiňiz. Oýnap bolanyňyzdan soň, gaýdyp gelip, döwmäge başlaň.

Jikme-jikliklere girmezden ozal, sahypanyň nähili işleýändigine düşüneliň. Dükanlar sahypasyna ştat boýunça girseňiz, islendik ştaty saýlaň we sahypa dükanda maglumat berer. Her gezek ştat saýlanyňyzda, web sahypasy köne dükanlary çalyşmak üçin täze dükanlary hödürleýär. Bu ulanmak arkaly gazanylýar we AJAX maglumat soraýan serwere jaň edýär. Indi niýetimiz, şol jaňy tutmak we gaýtadan gaýtalamak.

Munuň üçin diňe “Chrome” brauzerini “DevTools” açyp, XHR bölümine geçmek gerek. XHR, HTTP we HTTPS isleglerini ýerine ýetirýän interfeýsdir. Şeýlelik bilen AJAX haýyşlary şu ýerde görkeziler. AJAX jaňyna iki gezek bassaňyz, dükanlarda köp maglumatlary taparsyňyz. Şeýle hem islegleri öňünden görüp bilersiňiz.

Serwere köp maglumatlaryň iberilendigini bellärsiňiz. Şeýle-de bolsa, alada etme, sebäbi bularyň hemmesi talap edilmeýär. Haýsy maglumatlaryň gerekdigini görmek üçin konsol açyp, web sahypasyna dürli poçta isleglerini ýerine ýetirip bilersiňiz. Sahypanyň nähili işleýändigini bilip, AJAX jaňyny kesgitläniňizden soň, gyryjyňyzy ýazyp bilersiňiz.

'Näme üçin awtomatlaşdyrylan brauzeri ulanmaýarsyňyz?' Diýip soraýan bolmagyňyz mümkin. Çözüw ýönekeý; Awtomatlaşdyrylan brauzer ýaly has agyr we çylşyrymly bir işe başlamazdan ozal AJAX jaňlaryny gaýtadan gaýtalamaga synanyşyň. Has ýönekeý we ýeňil.

png

mass gmail